O projekcie


 

Projekt „Kwalifikacje informatyczne z sukcesem” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych przez Pozaszkolny Ośrodek Kształcenia Zawodowego "SYSTEM" Sp. z o.o., z siedzibą w Będzinie przy ulicy Henryka Sienkiewicza 33D lok. 8, 42-500 Będzin.

Celem Projektu jest nabycie do dnia 31.08.2019 r. kwalifikacji zawodowych niezbędnych w pracy informatyka (spec. tworzenie aplikacji) dla 150 osób dorosłych z terenu województwa śląskiego w tym 75 kobiet, poprzez udział w kompleksowych formach wsparcia.

 

Grupę docelową (GD) stanowić będą:
• Osoby w wieku 18 - 35 lat (50% GD, w tym 35 K);
• Osoby w wieku powyżej 50 lat (50% GD, w tym 35 K);
• Osoby o niskich kwalifikacjach pozostające bez zatrudnienia (65% GD);
• Osoby pracujące z wykształceniem wyższym (35% GD);
• Osoby pochodzące z terenów wiejskich (50% GD).

Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:
• pracują, uczą się lub zamieszkują na terenie województwa śląskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
• zgłaszają z własnej inicjatywy chęć kształcenia (podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji i ich formalnego potwierdzenia);
• są w wieku 18 – 35 lub 50+;
• są osobami pozostającymi bez pracy, o niskich kwalifikacjach lub posiadają wykształcenie wyższe i są osobami pracującymi.

 

Uczestnikami Projektu nie mogą zostać osoby, które spełniają choć jeden warunek z poniższych:
• są właścicielami przedsiębiorstw pełniącymi funkcje kierownicze, jak również wspólnikami (w tym partnerami prowadzącymi regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe);
• prowadzą działalność gospodarczą;
• odbywają karę pozbawienia wolności.

 

Ponadto, by wykluczyć wystąpienie pomocy publicznej:
• w projekcie nie będą brać udziału pracownicy powiązani z Wnioskodawcą;
• kursy odbywać się będą poza miejscem pracy uczestników;
• nabór na kursy będzie otwarty dla wszystkich zainteresowanych;
• pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) stanowić będą nie więcej niż 20% uczestników jednej tematyki szkoleniowej w ramach projektu.

REKRUTACJA I PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

1. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły na terenie województwa śląskiego.

2. Za prawidłowy przebieg procesu rekrutacji odpowiadają Koordynator projektu, Specjalista ds. rekrutacji oraz Specjalista ds. administracji i monitoringu.

3. Rekrutacja prowadzona będzie w punktach informacyjnych na terenie województwa śląskiego, za pośrednictwem strony internetowej oraz poczty elektronicznej, ponadto w trakcie spotkań bezpośrednich oraz za pośrednictwem organizacji i stowarzyszeń skupiających osoby starsze.

4. W skład dokumentów rekrutacyjnych wchodzą:
• Formularz zgłoszeniowy;
• Test wiedzy;
• Zaświadczenie o zatrudnieniu (dotyczy osób pracujących).
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej oraz w punktach dystrybucji.

5. Kandydaci/-tki na Uczestników/-czki Projektu złożą dokumenty rekrutacyjne w Biurze Projektu, osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera. Istnieje również możliwość złożenia dokumentów za pośrednictwem Internetu. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Projektu.

6. Dokumenty rekrutacyjne Uczestników/-czek Projektu gromadzone są w Biurze Projektu.

7. Dokumenty rekrutacyjne zostaną sprawdzone pod względem formalnym przez wyznaczony personel Projektu.

8. Spośród zgłoszeń spełniających warunki formalne, Komisja Rekrutacyjna dokona wyboru Uczestników, biorąc pod uwagę przynależność do grup premiowanych, tj. osoby starsze (powyżej 50 roku życia) oraz osoby niepełnosprawne.

9. O kolejności na liście rankingowej decyduje przynależność do grup premiowanych oraz kolejność zgłoszeń – w przypadku osób o identycznej sytuacji.

10. Po zakończeniu rekrutacji utworzona zostanie ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu oraz lista rezerwowa (w razie konieczności). Osoby z listy rezerwowej będą miały możliwość wzięcia udziału w Projekcie, jeśli osoba z listy podstawowej nie podpisze dokumentów związanych z rozpoczęciem udziału w Projekcie.

11. Każdy Kandydat/-tka otrzyma informację zwrotną o wynikach rekrutacji.

12. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji o ograniczaniu lub intensyfikowaniu procesu rekrutacji ukierunkowanej na konkretne grupy docelowe, które mają zostać objęte wsparciem, aby możliwe było zrealizowanie określonych we wniosku o dofinansowanie rezultatów i wskaźników.

13. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji o ograniczaniu lub intensyfikowaniu procesu rekrutacji w danych okresach realizacji Projektu w zależności od potrzeb oraz o ewentualnych zmianach liczb Uczestników/-czek Projektu po uzyskaniu zgody IP na podstawie zmienionego wniosku o dofinansowanie.

14. Informacje o rekrutacji zamieszczone są na stronie internetowej Wnioskodawcy. W Projekcie zakłada się także wykorzystanie środków masowego przekazu oraz materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty) w celu informowania o prowadzonej rekrutacji.

 

Tworzenie aplikacji informatycznych HTML5 Application Development Fundamentals
1. Każdy/-a z Uczestników/-czek Projektu weźmie udział w szkoleniu z zakresu tworzenia aplikacji informatycznych HTML5 Application Development Fundamentals w wymiarze 30 godzin zajęć.
2. Szkolenia będą odbywały się w 15 grupach średnio 10-osobowych.
3. Wnioskodawca zapewni każdemu UP: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (w tym materiały dotyczące równości szans płci), catering (na zajęciach trwających powyżej 4 godziny dziennie – przerwa kawowa, powyżej 6 godzin dziennie – obiad), jednorazowe podejście do egzaminu.

 

Warsztaty interpersonalne
1. Każdy/-a z Uczestników/-czek Projektu weźmie udział w szkoleniach: radzenie sobie ze stresem w wymiarze 15 godzin zajęć oraz praca w zespole w wymiarze 10 godziny zajęć.
2. Szkolenia będą odbywały się w 15 grupach średnio 10-osobowych.
3. Wnioskodawca zapewni każdemu UP: materiały szkoleniowe i catering.
4. Każdy z warsztatów zostanie zakończony egzaminem badającym stopień nabycia kompetencji.