Rekrutacja


 

REKRUTACJA I PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

 

1. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły na terenie województwa śląskiego.

 

2. Za prawidłowy przebieg procesu rekrutacji odpowiadają Koordynator projektu, Specjalista ds. rekrutacji oraz Specjalista ds. administracji i monitoringu.

 

3. Rekrutacja prowadzona będzie w punktach informacyjnych na terenie województwa śląskiego, za pośrednictwem strony internetowej oraz poczty elektronicznej, ponadto w trakcie spotkań bezpośrednich oraz za pośrednictwem organizacji i stowarzyszeń skupiających osoby starsze.

 

4. W skład dokumentów rekrutacyjnych wchodzą:
• Formularz zgłoszeniowy;
• Test wiedzy;
• Zaświadczenie o zatrudnieniu (dotyczy osób pracujących).
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej oraz w punktach dystrybucji.

 

5. Kandydaci/-tki na Uczestników/-czki Projektu złożą dokumenty rekrutacyjne w Biurze Projektu, osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera. Istnieje również możliwość złożenia dokumentów za pośrednictwem Internetu. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Projektu.

 

6. Dokumenty rekrutacyjne Uczestników/-czek Projektu gromadzone są w Biurze Projektu.

 

7. Dokumenty rekrutacyjne zostaną sprawdzone pod względem formalnym przez wyznaczony personel Projektu.

 

8. Spośród zgłoszeń spełniających warunki formalne, Komisja Rekrutacyjna dokona wyboru Uczestników, biorąc pod uwagę przynależność do grup premiowanych, tj. osoby starsze (powyżej 50 roku życia) oraz osoby niepełnosprawne.

 

9. O kolejności na liście rankingowej decyduje przynależność do grup premiowanych oraz kolejność zgłoszeń – w przypadku osób o identycznej sytuacji.

 

10. Po zakończeniu rekrutacji utworzona zostanie ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu oraz lista rezerwowa (w razie konieczności). Osoby z listy rezerwowej będą miały możliwość wzięcia udziału w Projekcie, jeśli osoba z listy podstawowej nie podpisze dokumentów związanych z rozpoczęciem udziału w Projekcie.

 

11. Każdy Kandydat/-tka otrzyma informację zwrotną o wynikach rekrutacji.

 

12. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji o ograniczaniu lub intensyfikowaniu procesu rekrutacji ukierunkowanej na konkretne grupy docelowe, które mają zostać objęte wsparciem, aby możliwe było zrealizowanie określonych we wniosku o dofinansowanie rezultatów i wskaźników.

 

13. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji o ograniczaniu lub intensyfikowaniu procesu rekrutacji w danych okresach realizacji Projektu w zależności od potrzeb oraz o ewentualnych zmianach liczb Uczestników/-czek Projektu po uzyskaniu zgody IP na podstawie zmienionego wniosku o dofinansowanie.

 

14. Informacje o rekrutacji zamieszczone są na stronie internetowej Wnioskodawcy. W Projekcie zakłada się także wykorzystanie środków masowego przekazu oraz materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty) w celu informowania o prowadzonej rekrutacji.

[pobierz] 0.2 MB Regulamin projektu
[pobierz] 0.2 MB Formularz zgłoszeniowy
[pobierz] 0.1 MB Zaświadczenie o zatrudnieniu
[pobierz] 0.2 MB Deklaracja uczestnictwa
[pobierz] 0.1 MB Oświadczenie UP
[pobierz] 0.1 MB Umowa uczestnictwa